اعضا - لیلا رستگاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: لیلا رستگاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاون مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی 1395 1396
2 عضو کارگروه EDO دانشکده پرستاری و مامایی 1395 -
:: ::