اعضا - لیلا رستگاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: لیلا رستگاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان درمان شده از سرطان دهانه رحم مراجعه کننده به مراکز انکولوژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تکمیل شده -
2 بررسی دیدگاه زنان زایمان کرده بستری در بخش زایمان نسبت به رعایت محدوده¬ی قلمرو انسانی توسط کادر مامایی بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان 1390 تکمیل شده -
3 تعیین ارتباط بین استرس و فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کاری در پرستاران و ماماهای شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان در شهر زنجان سال در حال اجرا -
:: ::