اعضا - پروین محبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروین محبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 maternal health literacy:promotion and its effects on mother and child health 1390 پوسترى
2 بررسی و مقایسه رضایت مندی مادران از خدمات ارائه شده در مرحله بعد از زایمان در بیمارستان¬های آموزشی و غیرآموزشی تبریز 1390 پوسترى
3 تاثیر مراقبت فرد به فرددر طی لیبر بر پیامدهای زایمان 1390 پوسترى
4 نقش ازدواج های فامیلی در ناهنجاری های مادرزادی نوزادن 1389 پوسترى
5 Description of screening program about Breast masses on 1000 women who were referred to Behbood hospital in Tabriz in one year 1389 پوسترى
6 عوامل زمینه ساز در بروز عفونت های بیمارستانی در نوزادان 1389 پوسترى
7 مشاوره قبل از بارداری در زنان مبتلا به دیابت ملیتوس در سنین باروری 1389 پوسترى
8 بیماریهای مزمن در بارداری در حوزه طب کل¬نگر همیوپاتی 1389 پوسترى
9 سلامت روحی روانی زنان باردار و نقش آن بر وضعیت سلامت نوزادان 1389 پوسترى
10 موانع مهم برای اداره مناسب غیردارویی درد از دیدگاه پرستاران 1389 پوسترى
11 راهکارهای مهم جهت اداره مناسب غیردارویی درد از دیدگاه پرستاران 1389 پوسترى
12 دانش و عملکرد بالینی پرستار در اداره غیردارویی درد کودک 1389 پوسترى
13 Client's viewpoints about the quality of consultation of family planning in the pre-marriage counseling centers in Tabriz 1389 پوسترى
14 نقش مشارکت مردان در برنامه های تنظیم خانواده 1389 پوسترى
15 بررسی تأثیر آوای قران بر کاهش درد زایمان 1389 پوسترى
16 قرآن، راه گشای درمان بیماری ها 1389 پوسترى
17 نقش مشاوره قبل از بارداری بر آسم دوران بارداری و بررسی اثرات آن بر پیامدهای مادری-جنینی 1388 شفاهى
18 تاثیر مراقبت مداوم مامایی در طی لیبر بر طول مدت زایمان 1388 شفاهى
19 بررسی تاثیر حمایتهای اخلاقی مراقبین لیبر، زایمان و بعد از زایمان بر سطح رضایتمندی مادران در بیمارستانهای آموزشی و غیر آموزشی تبریز در سال 1388 1388 شفاهى
20 بررسی اثرات فشارخون مزمن در دوران حاملگی بر پیامدهای مادری و جنینی و نقش مشاوره قبل از بارداری بر کنترل نتایج بارداری 1388 شفاهى
21 سبک زندگی زنان در سنین باروری و نقش مشاوره قبل از بارداری 1388 شفاهى
22 مقایسه اثربخشی محلول زردچوبه و بتادین بر تسکین درد اپی زیوتومی در زنان نخست زای مرکز آموزشی درمانی الزهرا 1388 شفاهى
23 پیامدهای حاملگی در مادران نوجوان 1388 شفاهى
24 Conformity in results of pathology and other distinguish methods in women with breast masses in screening program in Behbood hospital in Tabriz 1388 پوسترى
25 Results of clinical Breast exam (CBE) in 1000 women who were referred to Behbood hospital in Tabriz in one year 1387 1388 پوسترى
26 Comparison of diagnostic accuracy of clinical breast exams (CBE) with other Para- clinical diagnostic techniques for detecting breast masses on 1000 women that referred to Behbood hospital in Tabriz in 1387 1388 پوسترى
27 کیفیت خدمات ارائه شده ی مراکز مشاوره قبل از ازدواج در بعد مشاوره بهداشت جنسی در مراکز بهداشتی درمانی تبریز 1388 1388 پوسترى
28 بررسی شیوع کم وزنی و تعیین سرانجام نوزادی در نوزادان کم وزن و خیلی کم وزن بستری در بخش NICU بیمارستان الزهرای تبریز در سال 1387-1384 1388 شفاهى
29 رهنمودهاي قرآن کریم در زمينه ي تغذیه مناسب پوسترى
30 قرآن و اخلاق پزشکی پوسترى
:: ::