اعضا - پروین محبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروین محبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Factors related to women’s childbirth satisfaction in physiologic and conventional childbirth groups 19- Elham Jafari, Parvin Mohebbi, Saeideh Mazloomzadeh Iran J Nurs Midwifery Res 2017 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 Client's viewpoints about the quality of services in the premarital counseling classes in Tabriz health centers Parvin Mohebbi, Padide Malekpour, Mahin Kamali fard, Shirin Barzanjeh Atri, Abdolrasoul Safaeiyan, Kamyab Alizadeh International Journal of Preventive Medicine 2014 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 evaluating comparative results of CBE, mammography and ultrasound among women had breast pain, attended Behbood hospital in Tabriz padideh malekpour, robab hassanzadeh, Elham Jafari, Parvin Mohebbi terapeviticheski arkive 2014 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 Wound healing benefits of curcumin for perineal repair after episiotomy: results of an Iranian randomized controlled trial 1 Safar Ali Esmaeili Vardanjani, Fahimeh Sehhati Shafai, Parvin Mohebbi, Marjan Dehimi, Abbas Delazar, Morteza Ghojazadeh, Pdideh Malekpou Life Science Journal 2012 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 آگاهی و عملکرد پرستاران در اداره غیردارویی درد در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز پروین محبی- لیلا رستگاری- الهام جعفری- پدیده ملک پور فصلنامه افلاک 1396 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 بررسی نگرش زنان زایمان کرده نسبت به رعایت محدوده ی قلمرو انسانی توسط کادر مامایی در بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان پروین محبی-لیلا رستگاری- الهام جعفری، دکترا میترا پیامی- دکتر سعیده مظلوم زاده مجله مراقبتهای پیشگیرانه در پرستاری و مامایی. 1395 مقاله کامل
7 بررسی تاثیر کلاسهای آمادگی برای زایمان بر نگرش نسبت به ترس از زایمان در زنان زایمان کرده در بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان لیلا رستگاری- پروین محبی(نویسنده مسئول)-دکتر سعیده مظلوم زاده مجله مراقبتهای پیشگیرانه در پرستاری و مامایی. 1395 مقاله کامل
8 مقایسه میزان کنترل فردی و عوامل مرتبط با آن، شدت درد و پیامدهای زایمانی در دو گروه زایمان فیزیولوژیک و مرسوم الهام جعفری- پروین محبی (نویسنده مسئول)، طاهره صداقت پیشه -سعیده مظلوم زاده مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1394 مقاله کامل
9 موانع اجرای شیوه‌های غیردارویی کنترل درد و راهکارهای ارائه شده توسط پرستاران پروین محبی - رقیه عظیم زاده مجله پرستاری و مامایی جامع‌نگر 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 دیابت حاملگی پروین محبی مجله تخصصی علمی- آموزشی پرستاری امروز، 1392 مقاله کامل مقالات مروري
11 بررسی تاثیر کلاسهای آمادگی برای زایمان بر روی خودکارآمدی درک شده زایمان در زنان زایمان کرده لیلا رستگاری، پروین محبی (نویسنده مسئول)، سعیده مظلوم زاده مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
12 بررسی نتایج غربالگری پستان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان بهبود تبریز براساس معاینات کلینیکی و پاراکلینیکی در سال 1389 پروین محبی- سمیه نقی زاده- سکینه محمدعلیزاده ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
13 بررسی مقایسه ای میزان رضایت مندی مادران در زایمان به روش فیزیولوژیک با روش مرسوم در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان الهام جعفری پروین محبی(نویسنده مسئول) ، لیلا رستگاری ، سعیده مظلوم زاده مجله زنان مامایی و نازایی 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
14 بررسی تطبیقی نتایج CBE، ماموگرافی و سونوگرافی در زنان دارای درد پستان مراجعه کننده به بیمارستان بهبود تبریز سمیه نقی زاده، پروین محبی (نویسنده مسئول)، پروین هادیزاده فصلنامه علمی پژوهشی بیماریهای پستان ایران. 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
15 بررسی میزان هوش معنوی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان و ارتباط آن با برخی متغیرهای جمعیت شناختی پروین محبی- لیلا رستگاری- الهام جعفری- منصوره سپهری نیا مجله مراقبت‌های پيشگيرانه در پرستاری و مامائی 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
16 کيفيت مشاوره بهداشت جنسی ارایه شده در مراکز مشاوره قبل از ازدواج تبريز از ديدگاه مددجويان پروین محبی (نویسنده مسئول)- - مهین کمالی فرد- شیرین برزنجه عطری- عبدارسول صفائیان- لیلا رستگاری مجله مراقبت‌های پيشگيرانه در پرستاری و مامائی 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
17 بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی زنان درمان شده از سرطان دهانه رحم شهناز ترک زهرانی- لیلا رستگاری- ناهید خداکرمی- پروین محبی مجله مراقبت‌های پيشگيرانه در پرستاری و مامائی 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
18 ديدگاه مددجويان در خصوص کيفيت مشاوره تنظيم خانواده ارائه شده در مراکز مشاوره قبل از ازدواج تبريز مهین کمالی فرد- پروین محبی- شیرین برزنجه عطری- عبدالرسول صفائیان مجله علمی پرستاری و مامایی تبریز 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
19 ). بررسی رابطه هوش معنوی با میزان شادکامی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان. 20- لیلا رستگاری، الهام جعفری، پروین محبی (نویسنده مسئول). فصلنامه افلاک. مقاله کامل
:: ::