اعضا - پروین محبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروین محبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 بیمارستان شهدای طارم 1385
2 بیمارستان بوعلی سینا خرمدره 1386
3 مربی حق التدریسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 1389
4 هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::