اعضا - پروین محبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروین محبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 دیدگاه مددجویان در خصوص کیفیت مشاوره ی قبل از ازدواج در مراکز بهداشتی درمانی تبریز 1389 تکمیل شده -
2 بررسی نگرش زنان زايمان کرده نسبت به رعايت محدوده‌ی قلمرو انسانی توسط کادر مامايی در بيمارستان آيت ا... موسوی زنجان 1390 تکمیل شده -
3 بررسی تاثیر کلاس¬های آمادگی برای زایمان بر روی خود کارآمدی درک شده زایمان در زنان باردار مراجعه¬کننده به مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390 تکمیل شده -
4 بررسی ارتباط بین استرس و فرسودگی شغلی با کیفیت زندگی کاری در پرستاران و ماماهای شاغل در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1391 تکمیل شده -
:: ::