اعضا - پروین محبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروین محبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کارآموزی بارداری و زایمان
2 کارآموزی بیماریهای زنان
3 کارآموزی داخلی جراحی
4 کارآموزی بهداشت مادر و کودک
5 کارآموزی رادیولوژی
6 کارآموزی فن پرستاری
7 بارداری و زایمان 4
8 بهداشت مادر و نوزاد (پرستاری)
9 زنان در فوریتهای پزشکی
10 آزمایشات کاربردی
11 فن پرستاری
12 کارآموزی سمیولوژی
13 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها (بهداشت1)
14 ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری( بهداشت 3)
15 کارآموزی نوزادان
16 بارداری و زایمان 1
:: ::