اعضا - سهیلا ربیع سیاهکلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سهیلا ربیع سیاهکلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
بسمه تعالي کارشناس ارشد پرستاری شاغل در دانشکده پرستاری و مامایی زنجان. دارای تحصیلات کارشناسی ارشد پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی.
دارای 10 سال کار در بالین به ویژه بخش اورژانس و جراحی و 15 سال سابقه کار آموزشی در دانشکده پرستاری و مامایی و 3 سال مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری
 
:: ::