اعضا - سهیلا ربیع سیاهکلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سهیلا ربیع سیاهکلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو کمیته EDO دانشکده پرستاری و مامایی 25/2/89
2 رابط EDO دانشکده پرستاری و مامایی 12/10/1390 1391/10/12
3 EDO عضو دانشکده پرستاری و مامایی 29/5/90
4 EDO عضو دانشکده پرستاری و مامایی 18/9/91 به مدت یک
5 EDO عضو دانشکده پرستاری و مامایی 18/10/139 ادامه دارد
6 ارزیاب درونی دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی 5/7/85
7 عضو شورای EDO دانشکده پرستاری و مامیی 18/10/1393
8 عضو کمیته آموزش مرکز آموزشی درمانی ولیعصر مرکز آموزشی درمانی ولیعصر 4/3/82
9 عضو کمیته ارشاد و نظارت مرکز آموزشی درمانی ولیعصر 10/9/82
10 مدیر گروه اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی 96/6/1 97/1/97
11 استاد مشاور دانشجویان اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی 95/11/23 ادامه دارد
:: ::