اعضا - سهیلا ربیع سیاهکلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سهیلا ربیع سیاهکلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 A comparison of risk factors for relapse in opiate-related and stimulant-related substance use disorders: A cross-sectional multicenter study Kourosh Amini PhD, RN -- Tracey Long PhD, MSN, CCRN -- Nasrin Jafari Varjoshani PhD, MSN -- Soheila Rabie Siahkali MSN, RN , Journal of Nursing Scholarshiph. 2023 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 Moral Courage and Its Related Factors in Emergency Medical Technicians during the Covid-19 Pandemic in 2021: A Cross-sectional Study Aliasghar Karami Rajabpoor , Seyede Fatemeh Gheiasi , Kourosh Amini , Soheila Rabie Siahkali Evidence Based Care Journal 2022 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 Components of Job Motivation in Operating-Room and Anesthesia Staff Seyede Fatemeh Gheiasi - Amir Hossein Gitifard - Fatemeh Rafiei - Vahideh Karimi - Soheila Rabie Siahkali - Masomeh Hasaloo Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal 2022 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 Patients' Privacy in the Operating Room in Zanjan Educational Hospitals in 2019: Perspectives of Patients and Operating Room Staff Arezoo Malekmohammdi , Mitra Payami Bousari , Mohammad Masoud Vakili , Soheila Rabie Siahkali Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal 2021 مقاله کامل
5 Comparative Study of Job Satisfaction among Anesthesia and Operating Room Staff of Zanjan Hospitals Gitifard AH , Gheiasi SF* , Karimi V , Rabie Siahkali S , Rafiei F Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 2020 مقاله کامل
6 1- Analysis of the Needs of Relatives of Patients in Emergency Section of Zanjan Education-Medication Centers in 2019 Adineh Menbar S , Hanifi N , Rabie Siahkali S Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 2019 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 Investigation of the relationship between structural empowerment and organizational commitment of nurses in Zanjan hospitals. Fereidoun Eskandari1, Soheila Rabie Siahkali2, Alireza Shoghli3, Mehrnoosh Pazargadi4, Mansoreh Zaghari Tafreshi5 African Health Science 2017 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 بررسي ارتباط بين اعتقادات مذهبي با افسردگي و اضطراب خانواده ي بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه سهيلا ربيع سياهكلي ، آذر آوازه، فريدون اسكندري ، زينب قهرماني ، ميثم نعمتي خواه ، مهناز افشين جو ، مژگان السادات اقوامي مجله دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 عفو راهی برای بهتر زیستن از دیدگاه قرآن؛ تحقیقی موضوعی زینب قهرمانی، هایده جلایی، معصومه مقدم، سهیلا ربیع سیاهکلی، فاطمه قربانی Islamic lifsyl central on helth. 2013 Aug,1(3):70-5 به 3 زبان انگلیسی، فارسی و عربی 1392 مقاله کامل مقالات مروري
10 ارتباط بين توانمندسازي روانشناختي پرستاران با ميزان تعهد عاطفي آنها در بيمارستان هاي استان زنجان فريدون اسكندري*، مهرنوش پازارگادي، منصوره زاغري تفرشي، سهيلا ربيع سياهكلي ، عليرضا شغلي مجله مراقبت هاي پيشگيرانه در پرستاري و مامايي 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 بررسي برخي از متغيرهاي اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس در زنجان محمد حسين پورمعماري، سهيلا ربيع سياهكلي، حسين باقري، غلامعلي تقي لو،فريدون اسكندري مجله پرستاری و مامایی جامعه نگر 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
12 بررسی عوامل محیطی و روانی موثر در اضطراب خانواده بیماران در بخش های ویژه سهیلا ربیع سیاهکلی- آذر آوازه- فریدون اسکندی- طاهره خالقدوس محمدی- عزت پاریاد مجله علمی پژوهشی دانشگاه بفیه ا... 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
13 بررسی عوامل موثر در اضطراب خانواده بیماران بستریدر بخش مرافبت ویژه سهیلا ربیع سیاهکلی- محمد حسین پور معماری- طاهره خالقدوست محمدی- فریدون اسکندری- آذر آوازه مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 1388 مقاله کامل
14 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان در خصوص تغذیه و ورزش و ارتباط آن با عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی آذر آوازه- نسرین جعفری- سهیلا ربیع سیاهکلی- دکتر سعیده مظوم زاده مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 1388 مقاله کامل
15 بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان زنجان سهیلا ربیع سیاهکلی- آذر آوازه- فریدون اسکندی فصلنامه علمی بسیج دانشجویی علوم پزشکی زنجان 1386 مقاله کامل
16 استفاده از پورت فولیو در ارزیابی یادگیری و شایستگی حرفه ای دکتر عاطفه قنبری- مریم گوزلیان- سهیلا ربیع سیاهکلی- شهربانو لطیفی فصلنامه علمی ترویجی علوم پزشکی گیلان 1383 مقاله کامل پژوهشي اصيل
17 بررسی تاثیر ذکر"الله" بر درد و اضطر اب ناشی از تعویض پانسمان در بیماران دچار سوختگی (برگزیده کشوری) آذر آوازه*، فاطمه قربانی، امیر واحدیان عظیمی، سهیلا ربیع سیاهکلی ، محمد تقی خدادادی، سودابه مهدیزاده قرآن و طب مقاله کامل پژوهشي اصيل
18 بررسی میزان رضایت شغلی پرستاران و برخی عوامل تاثیر گذار بر آن در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زنجان سال 1389 محمد حسين پورمعماري، سهيلا ربيع سياهكلي، حسين باقري، غلامعلي تقي لو،فريدون اسكندري مجله پرستاري و مامايي جامع نگر، شماره 65، بهار و تابستان 1390 ص 1 مقاله کامل پژوهشي اصيل
19 Methadone poisoning, caus of death in children under 6 years Fereidoun eskandari, Mehri Heydari,Leila Soleimani, Soheila Rabie Siahkali Iranian J of Basic Medical Sciences, 2011,14(5):170 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::