اعضا - سهیلا ربیع سیاهکلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سهیلا ربیع سیاهکلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 بررسی علل و عوامل جمعیت شناختی مراجعین به بخش های اورژانس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مژگان السادات اقوامی، مهناز افشین جو، سهیلا ربیع، معصومه مقدم مجلـه‌ي مـراقبـت‌هـای اورژانـس چکیده مقاله
2 بررسی میزان پریشانی ناشی از قرار گرفتن در موقعیت‌های اخلاقی- حرفه‌ای در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 91-90 مژگان السادات اقوامی، مهناز افشین جو، زینب قهرمانی، سهیلا ربیع سیاهکلی، مرتضی ترابی احمدی پذیرش مقاله در مجله اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد1396 چکیده مقاله
:: ::