اعضا - سهیلا ربیع سیاهکلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سهیلا ربیع سیاهکلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 دبیر کمیته ارشاد و نظارت مرکز آموزشی درمانی ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1381 1383
2 عضو کمیته آموزش مرکز آموزشی درمانی ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1381 1383
3 عضو کمیته EDO دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 اد
4 تجربه کار بالینی در مرکز آموزشی درمانی شفیعیه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1376 1378
5 تجربه کار بالینی در مرکز آموزشی درمانی ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1380 1385
6 تجربه کاری در کارخانجات ایران ترانسفو زنجان وزارت نیرو 1378 1380
7 مدیر گروه هوشبری و اتاق عمل دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396 1401
:: ::