اعضا - سهیلا ربیع سیاهکلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سهیلا ربیع سیاهکلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 ترومای (1) ( فوزیتها بصورت یک ترم در میان) دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال 1387
2 ترومای (2) ( فوریتها بصورت یک ترم در میان) دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال 1387
3 پرستاری آب و الکترولیت ها ( پرستاری بصورت یک ترم در میان) دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال1386
4 پرستاری و مراقبت از بیماریهای حسی چشم و گوش ( پرستاری بصورت یک ترم در میان) دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال1386
5 بیماری های چشم و گوش و حلق و بینی ( اتاق عمل بصورت یک ترم در میان) دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال1386
6 بیماری های چشم و گوش و حلق و بینی ( هوشبری بصورت یک ترم در میان) دانشکده پرستاری مامایی زنجان 1386 از سال
7 اصول استریلیزاسیون اتاق عمل بصورت یک ترم در میان دانشکده پرستاری مامایی زنجان 1388 از سال
8 داخلی جراحی و مراقبت های آن در هوشبری بصورت یک ترم در میان دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال1389
9 کار آموزی ارتوپدی پرستاری، تنتفس، اصول و فنون پرستاری، اورژانس پرستاری، مادران و نوزادان، عرصه اتاق عمل پرستاری دانشکده پرستاری مامایی زنجان1385 -1386
10 کارآموزی تکنیک جراحی اتاق عمل 1 و 2 دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال 1386
11 کارآموزی CSR دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال 1386
12 کارآموزی رفتار در اتاق عمل دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال 1386
13 کار آموزی تکنیک سرکولر و اسکراب در اتاق عمل دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال 1386
14 مراقبت بیماری های چشمی رایج در بخش های ویژه کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری مامایی زنجان از سال 1389
15 تکنیک های جراحی ترم 6 اتاق عمل واحد ENT دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 93
16 فیزیوپاتولوژی بیماری های چشم و ENT ترم 3 مامایی ناپیوسته دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 93
17 فیزیو پاتولوژی بیماری های آب و الکترولیت ترم 3 مامایی نا پیوسته دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 93
18 دوره های باز آز آموزی جهت گروههای تکنسین های فوریت ها واحد تروما دانشکده پرستاری و مامایی از سال 1394
19 تکنولوژی جراحی ENT در دانشجویان ترم 6 اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی از سال 1394
20 اصول و فنون پرستاری برای دانشجویان ترم یک هوشبری دانشکده پرستاری و امایی زنجان از سال 1395
21 اصول مراقبت در اتاق بهبودی دانشکده پرستاری و مامایی
22 اصول و فنون پرستاری در اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی
:: ::