اعضا - سهیلا ربیع سیاهکلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سهیلا ربیع سیاهکلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نیاز بر اضطراب و افسردگی خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر زنجان در سال 1399 زهرا حاجیخانی دانشکده پرستاری و مامایی 1400 MSc
2 بررسی سطح استرس، اضطراب، افسردگی و شجاعت اخلاقی تکنسین های فوریت های پزشکی در اپیدمی کوید 19 علی اصغر کرمی دانشکده پرستاری و مامایی 1400 MSc
3 بررسی ارتباط بین نیازهای خانواده های بیماران بستری با سلامت عمومی آنان در بخش های اورژانس بیمارستان های آموزشی زنجان در سال98-1397 سمیرا آدینه منبر دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1398 MSc
4 بررسی ارتباط سواد سلامت الکترونیک با رفتارهای خودمراقبتی و کیفیت زندگی در بیماران قلبی- عروقی بستری در بخش قلب بیمارستان موسوی زنجان در سال 1399 PhD
:: ::