اعضا - محمدرضا اسکندری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار محمدرضا اسکندری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 تعيين اثر كاهش كادميوم بافتي بهوسيله باكتريهاي پروبيوتيك (لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و بيفيدو باكتريوم لاكتيس) القاء شده در دستگاه گوارش موشهاي صحرايي رقيه زارع , مهران محسني , سيد محمد مظلومي , محمدرضا اسكندري ,كورش كمالي J Mazandaran Univ Med Sci 24 (120), 283-294 2015 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::