اعضا - محمدرضا اسکندری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار محمدرضا اسکندری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کارورزی داروخانه شهری دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال 1389 تاکنون
2 کارآموزی داروخانه بیمارستانی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال 1389 تاکنون
3 کارآموزی داروخانه شهری دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال 1389 تاکنون
4 نانوتوکسیکولوژی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال 1389 تاکنون
5 کنترل مسمومیت دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال 1389 تاکنون
6 سم شناسی شغلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال 1389 تاکنون
7 سم شناسی عملی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال 1389 تاکنون
8 سم شناسی نظری دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال 1389 تاکنون
9 فارماکولوژی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال 1389 تاکنون
:: ::