اعضا - محمدرضا اسکندری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا اسکندری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 بررسی اثرات محافظت کنندگی کبدی، فعالیت آنتی اکسیدانی و ارزیابی محتوای پلی فنلی و فلاونوییدی عصاره آبی برگ آلبالو (Cerasus vulgaris) حماسه قنبری دانشکده داروسازی زنجان 1395
2 بررسی اثرات محافظت کنندگی کبدی، فعالیت آنتی اکسیدانی و تعیین محتوای پلی فنلی و فلاونوئیدی عصاره آبی گلنار (Punica granatum var. pleniflora) طاهره ملکی نژاد دانشکده داروسازی زنجان 1395
3 بررسی اثرات آنتی دیابتیک عصاره آبی میوه گیاه مورد (Myrtus communis) در موش های صحرائی دیابتی شده توسط استرپتوزوسین فرشته علی پوررجبی دانشکده داروسازی زنجان 1395
4 بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره ی آبی گلنار (Punica granatum var. pleniflora) در رده های سلولی HUH7،A2780 ، A549و HFFF2 فاطمه بلاغی اینالو دانشکده داروسازی زنجان 1395
5 بررسی اثرات عصاره آبی میوه سنجد (Elaeagnus angustifolia) در پیشگیری از کارسینومای هپاتوسلولار موش های صحرایی القاء شده با دی اتیل نیتروز آمین نسرین حاتمی دانشکده داروسازی زنجان 1395
6 بررسی اثرات عصاره آبی میوه سنجد (Elaeagnus angustifolia) بر فاکتورهای مختلف کبدی موش های صحرایی مبتلا به کارسینومای هپاتوسلولار القاء شده با دی اتیل نیتروز آمین زهرا آمره دانشکده داروسازی زنجان 1395
7 بررسی اثرات پیشگیری کنندگی عصاره آبی میوه زیتون (Olea europaea) بر فاکتورهای مختلف کبدی موش های صحرایی مبتلا به کارسینومای هپاتوسلولار شیما کشاورز هدایتی دانشکده داروسازی زنجان 1395
8 بررسی اثرات پیشگیری کنندگی عصاره آبی میوه زیتون (olea europaea) در کارسینومای هپاتوسلولار موش های صحرائی القاء شده با دی اتیل نیتروز آمین مهرداد پیری صغایش دانشکده داروسازی زنجان 1395
9 بررسی اثرات عصاره آبی گلنار (Punica granatum var. pleniflora) بر فاکتورهای مختلف کبدی موش های صحرایی مبتلا به کارسینومای هپاتوسلولار سارا کهریزی دانشکده داروسازی زنجان 1395
10 بررسی اثرات عصاره آبی گلنار (Punica granatum var. pleniflora) در پیشگیری از کارسینومای هپاتوسلولار موش های صحرایی المیرا اسدپناهی دانشکده داروسازی زنجان 1395
11 مقایسه اثرات عصاره های آبی و هگزان میوه خرما (Phoenix dactylifera) برفرآیند رشد سلول های تخمدانی A2780، عصبی A172 و جنینی HFFF2 مرضیه مشهدی دانشکده داروسازی زنجان 1394
12 بررسی اثرات عصاره ی آبی میوه زیتون (Olea europaea) بر روند رشد سلولهای A172،A2780 وHFFF2 حدیث بهرامیون دانشکده داروسازی زنجان 1394
13 بررسی اثرات عصاره آبی میوه به (Miller Cydonia oblonga) در پیشگیری از کارسینومای هپاتوسلولار در موش های صحرایی حسن ادیبان دانشکده داروسازی زنجان 1394
14 بررسی اثرات آنتی هیپرگلیسمیک فراکسیون های مختلف عصاره ی آبی میوه به (Cydonia oblonga) در موش های صحرائی دیابتی شده توسط استرپتوزوسین محمد ناصر خیل دانشکده داروسازی زنجان 1394
15 بررسی اثرات آنتی دیابتیک عصاره آبی میوه به (Cydonia oblonga) در موش های صحرائی دیابتی شده توسط استرپتوزوسین منصور میرمحمدلو دانشکده داروسازی زنجان 1393
16 بررسی مکانیسم های سلولی و ملکولی سمیت کبدی ناشی ازمت آمفتامین مختار رحمتی دانشکده داروسازی زنجان 1392
17 بررسی اثرات محافظتی عصاره آبی Cucumis sativus در هپاتوسیت های ايزوله شده مدل دیابتیک هیمن حیدری دانشکده داروسازی زنجان 1392
18 بررسی مکانیسم های مولكولی سميت والپروات سدیم در ميتوكندریهای ايزوله شده ازكبد موش صحرايی ایمان جعفریان دانشکده داروسازی زنجان 1392
19 بررسی مکانیسم های سميت مولكولی ایزونیازید در ميتوكندریهای ايزوله شده ازكبد موش صحرايی مرتضی احدپور دانشکده داروسازی زنجان 1392
20 بررسی فاکتورهای سمیت میتوکندریایی: کاهش پتانسيل غشاء ، تورم میتوکندریایی و آزاد سازی سيتوكروم سی در میتوکندری های ایزوله شده عضله میوکارد قلب موش صحرایی مبتلا به نارسایی قلبی سامان غلامی دانشکده داروسازی زنجان 1392
21 ارزيابي ميزان فعاليت كمپلكس دوم و تولید هیدروژن پراکساید در میتوکندری های ایزوله شده عضله میوکارد قلب موش صحرایی مبتلا به نارسایی قلبی لیلا جعفری دانشکده داروسازی زنجان 1392
22 بررسی مقادیر گلوتاتیون احیاء و ليپيد پراكسيداسيون در میتوکندری های ایزوله شده عضله میوکارد قلب موش صحرایی مبتلا به نارسایی قلبی فاطمه امیدوار عباس آباد دانشکده داروسازی زنجان 1392
23 بررسی نقش محافظتی عصاره آبی Cucurbita moschata در هپاتوسیت های ايزوله شده مدل دیابتیک ریحانه شایسته دانشکده داروسازی زنجان 1391
:: ::