اعضا - رضا منانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رضا منانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

فارق التحصیل رشته  فوق تخصص جراحی عروق 1392 از مشهد

فارق التحصیل رشته تخصص جراحی عمومی 1387 از اصفهان

فارق التحصیل پزشکی عمومی 1379 از زنجان
 

:: ::