اعضا - رضا منانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رضا منانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1379 1382
2 جراح عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387 1389
3 هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388 -
4 فوق تخصص جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 -
:: ::