اعضا - رضا منانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رضا منانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 دروس جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387-1389
2 دروس جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد1390-1393
3 دروس جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی زنجان از 1393ا
:: ::