اعضا - حبیب ضیغمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حبیب ضیغمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي 1390
2 مسئول تحصيلات تكميلي گروه ميكروب شناسي 1390
3 عضو شوراي EDO دانشكده پزشكي 1390
:: ::