اعضا - حبیب ضیغمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حبیب ضیغمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك 1389-90
2 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1390
3 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 1390
4 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي(ابن سينا) 1390
:: ::