اعضا - حبیب ضیغمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حبیب ضیغمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 outer membrane secretin PilQ406–770 as a vaccine candidate for serogroup B Neisseria meningitidisRecombinant Fakhri Haghia- Shahin Najar Peerayeha- Seyed Davar Siadatb- Habib Zeighamic Vaccine 30 (2012) 1710– 1714 2012 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 Clonig and expression of a cholera toxin beta subunit in Escherichia coli  Habib Zeighami-Morteza Sattari-Mehdi Rezayat Annals of Microbiology 2010 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 Prevalence of Ureaplasma urealyticum and Ureaplasma parvum in semen of infertile and healthy men Habib Zeighami- Shahin Najar Peerayeh- Reza Salman Yazdi- Rahim Sorouri International journal of STD and AIDS 2009 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 Antibacterial Activity of Eucalyptus Extracts on methicillin Resistance Staphylococcus aureus Fatemeh Mohsen Nezhad- Habib Zeighami- Ali Mota Research Journal of biological sciences 2009 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 Association of Ureaplasma urealyticum infection with Varicocele related infertility Shahin Najar Peerayeh- Reza Salman Yazdi- Habib Zeighami J infect Developing Countries 2008 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 Detection of Ureaplasma urealyticum in semen of infertile men by PCR Habib Zeighami- Shahin Najar Peeraeh - Maryam Safarlu Pakistan journal of Biological Science 2007 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 Detection of Ureaplasma urealyticum biovars in semen of infertile men by PCR H. Zeighmi-S. Najar Peerayeh- R. Salamn Yazdi International Journal of Antimicrobial Agents 2007 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 شناسايي عفونتهاي تنفسي ناشي از مايكوپلاسما نومونيه در بيماران مراكز آموزشي درماني تبريز به سه روش كشت، اليزا و PCR سيمين شريفي-رضا قوطاسلو- حبيب ضيغمي و خمكاران مجله علوم پزشكي تبريز 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
9 تخلیص پروتئین نوترکیب زیرواحد بتای انتروتوکسین ویبریو کلره حبیب ضیغمی- مرتضی ستاری-سید مهدی رضایت مجله علمي علمي-پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 مقایسه PCR با کشت برای تشخیص اوره¬پلاسما اوره¬لیتیکوم. در مردان نا بارور شهین نجار پیرایه- حبیب ضیغمی- معین فرشچیان دوره 10 شماره 3 پائیز 1386. صص 48-مجله علمي پ‍وهشي حكيم 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::