اعضا - حبیب ضیغمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حبیب ضیغمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 ارزیابی فنوتیپی و مولکولی ایزوله های بالینی اشریشیاکلی مولد آنزیم¬های بتالاکتاماز(TEM, SHV,CTX-M, Amp-C, IMP, VIM) دكتر ضيغمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان در حال اجرا -
2 بررسی الگوی مقاومت آنتی¬بیوتیکی و فراواني ايزوله¬هاي سودوموناس آئروژينوزاي مولد آنزيم-هاي متالوبتالاكتاماز (VIM، IMP، SPM، SIMو GIM) و اسينتوباكتر بوماني مولد بتالاكتامازهاي IMP، VIM، SHV، TEM و OXA باروش¬هاي فنوتيپي ومولكولي دكتر سروري- دكتر ضيغمي- دكتر حقي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان در حال اجرا -
:: ::