اعضا - حبیب ضیغمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حبیب ضیغمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 ‍ژنتيك پروكاريوت ها( براي دوره هاي كارشناسي ارشد) علوم پزشكي زنجان- 1387 و 1388
2 ميكروب شناسي(براي رشته پزشكي) علوم پزشكي زنجان- 1389
3 ميكروب شناسي(براي رشته مامايي) علوم پزشكي زنجان- 1389
4 ميكروب شناسي(براي رشته علوم آزمايشگاهي) علوم پزشكي زنجان- 1389
5 ميكروب شناسي(براي رشته فوريت هاي پزشكي) علوم پزشكي زنجان- 1389
6 بيولو‍ي سلولي و مولكولي(كارشناسي ارشد) علوم پزشكي زنجان- 1389-1390
7 ساختمان وفيزيولو‍ي ميكروارگانيسمها(كارشناسي ارشد) علوم پزشكي زنجان- 1389-1390
8 ارتباط ميكروارگانيسم با ميزبان(كارشناسي ارشد) علوم پزشكي زنجان- 1389-1390
9 آنتي بيوتيك ها(كارشناسي ارشد) علوم پزشكي زنجان- 1389-1390
10 باكتري شناسي سيستماتيك(كارشناسي ارشد)
:: ::

Warning: A non-numeric value encountered in /home/htdocs/includes/functions.php on line 295