اعضا - شیرازه ارقامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شیرازه ارقامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 استاد نمونه- دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1376
2 طراحی سیستم روشنایی آمفی تئاتر دانشكده پیراپزشكی (سالن سرداران شهید) 1384
3 داور نمونه- دانشگاه علوم پزشكي ايران 1387
4 گروه برتر آموزشي- دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1389
5 ثبت اختراع جلیقه ارگونومیک برای تصویربرداران، شماره ثبت ا87749 1394
6 ثبت اختراع صندلی پوشیدنی دارای چهارپایه، شماره ثبت 95833 1397
:: ::