اعضا - شیرازه ارقامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شیرازه ارقامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

نام: شیرازه

نام خانوادگی: ارقامی

متولد: 1342 در مشهد

ورود به دانشگاه براي تحصيل: 1362 -رشته بهداشت حرفه ای  

رشته تحصیلی - مدرک: مهندسی بهداشت حرفه‌ای- دکتری

ورود به دانشگاه براي تدريس: 1373 -گروه بهداشت حرفه‌اي - دانشگاه علوم پزشکی زنجان

شغل: مدرس دانشگاه- دانشیار

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشكی زنجان - دانشكده بهداشت

آدرس: زنجان، بولوار پروین اعتصامی، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای.

تلفن: 33773128 و 33773234 – 024         همراه: 09121909978

نمابر: 33773153- 024

پست الکترونیک: arghami@zums.ac.ir

:: ::