اعضا - شیرازه ارقامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شیرازه ارقامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 كارداني دانشگاه علوم پزشكي تهران (دانشكدة ابوريحان) تهران جمهوري اسلامي ايران 1365 3.73
2 كارشناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران (دانشكدة بهداشت) تهران جمهوري اسلامي ايران 1368 17.92
3 كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس تهران جمهوري اسلامي ايران 1373 18.36
4 دکتري دانشگاه علوم پزشكي تهران (دانشكدة بهداشت) تهران جمهوري اسلامي ايران 1384
:: ::