اعضا - شیرازه ارقامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شیرازه ارقامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هیئت علمی دانشکده دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1373 ادامه دارد
2 سرپرست واحد كامپیوتر دانشكده پیراپزشكی دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشكي زنجان از تاسیس ادامه دارد
3 جانشین سرپرست واحدهای كتابخانه، سمعی و بصری و انتشارات دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1375/2 1376/2
4 قائم مقاوم مدیر گروه بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1376/7 ادامه دارد
5 عضویت در كمیته بررسی طرح های تحقیقاتی دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1376 ادامه دارد
6 عضویت در كمیسیون امور بانوان دانشگاه دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1377 ادامه دارد
7 مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1385 1389
8 رئیس دفتر ارتباط باصنعت دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1386 1390
9 عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1388 ادامه دارد
10 عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1389 ادامه دارد
11 رابط EDO دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1389 ادامه دارد
12 معاون آموزشی دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1390 1394
13 عضو شورای سلامت اجتماعی دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1392 ادامه دارد
14 مدیر گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1393 ادامه دارد
15 عضو كمیته ارتقاء در دانشكده بهداشت دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1393 ادامه دارد
16 عضو مرکز تحقیقات عوامل موثر اجتماعی موثر بر سلامت دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1393 ادامه دارد
:: ::