اعضا - شیرازه ارقامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شیرازه ارقامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
انتقال دانش به جامعه
# عنوان اثر یا فعالیت نشانى تاریخ
1 فرهنگ ايمني در جامعه نشريه فرهنگ ايمني 1380
2 فرهنگ ايمني نشريه فراز 1381
3 عوامل موثر بر ريسک پذيري نشريه پيام ايمني 1382
4 حضور ذهن در کارهاي فکري نشريه پيام ارگونومي 1383
5 خطاي انساني نشريه پيام ارگونومي 1383
6 ارگونومي 1 مصاحبه تلويزيوني در شبكه اشراق 1384
7 ارگونومي 2 مصاحبه تلويزيوني در شبكه اشراق 1384
:: ::