اعضا - شیرازه ارقامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شیرازه ارقامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 ايمني در صنعت 1 دانشگاه ع پ زنجان، از 1384 تاكنون
2 ايمني در صنعت 2 دانشگاه ع پ زنجان، از 1384 تاكنون
3 ايمني در صنعت 3 دانشگاه ع پ ايرن
4 ايمني در محيط كار 1 دانشگاه ع پ زنجان، از 1387 تاكنون
5 ايمني در محيط كار 2 دانشگاه ع پ زنجان، از 1387 تاكنون
6 ايمني در محيط كار 3 دانشگاه ع پ زنجان، از 1387 تاكنون
7 مهندسي عوامل انساني 1 دانشگاه ع پ زنجان، از 1384 تاكنون
8 مدیریت ایمنی در پروژه های عمرانی- ارشد دانشگاه ع پ زنجان، از 1392 تاكنون
9 مدیریت بهداشت حرفه‌ای- ارشد دانشگاه ع پ زنجان، از 1392 تاكنون
10 ايمني كاربرد مواد شيميايي و سموم دانشگاه ع پ زنجان، از 1387 تاكنون
11 سيستم هاي مديريت يکپارچه دانشگاه ع پ زنجان، از 1387 تاكنون
12 ارزيابي و مديريت ريسك دانشگاه ع پ زنجان، از 1387 تاكنون
13 ايمني تأسيسات و تجهيزات صنعتي دانشگاه ع پ زنجان، از 1387 تاكنون
14 وسايل حفاظت فردي دانشگاه ع پ زنجان، از 1387 تاكنون
15 پيشگيري از حوادث ناشي ازكار دانشگاه ع پ زنجان، از 1384 تاكنون
16 مهندسي عوامل انساني 2 دانشگاه ع پ زنجان، از 1384 تاكنون
17 مقرررات و استانداردهای HSE- ارشد دانشگاه ع پ زنجان، از 1392 تاكنون
18 ایمنی در محیط کار- ارشد دانشگاه ع پ زنجان، از 1392 تاكنون
19 مدیریت ایمنی و ریسك- ارشد دانشگاه ع پ زنجان، از 1392 تاكنون
20 توان‌بخشی حرفه‌ای و ارگونومی دانشگاه ع پ زنجان، از 1392 تاكنون
21 مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی1- ارشد دانشگاه ع پ زنجان، از 1392 تاكنون
22 مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی2- ارشد دانشگاه ع پ زنجان، از 1392 تاكنون
23 روش تحقیق-ارشد دانشگاه ع پ زنجان، از 1392 تاكنون
:: ::