اعضا - شیرازه ارقامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شیرازه ارقامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 جایگاه بهداشت حرفه‌ای در برنامه های بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی 1374
2 آشنایی با بهداشت حرفه‌ای (كارگاه آموزشی طرح خانه های بهداشت روستایی) مركز بهداشت زنجان زنجان 1375
3 سم شناسی صنعتی (كارگاه آموزشی طرح ادغام بهداشت حرفه‌ای در سیستم شبکه) مركز بهداشت زنجان زنجان 1376
4 عوارض ناشی از کار (كارگاه آموزشی طرح بقا) مركز بهداشت زنجان زنجان 1376
5 اهميت ايمني در ساختمان‌هاي خوابگاه‌ها (كارگاه آموزشي ايمني ساختمان) وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشگاه زنجان 1381
6 پژوهش هاي كيفي (كارگاه آموزشي روش تحقيق كيفي) سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي مشهد 1383
7 ارزیابی نیاز با تکیه بر روش بحث گروهی متمرکز
8 حوادث ناشي از کار (بازآموزي طب کار) مرکز بهداشت زنجان زنجان 1384
9 ارگونومي (بازآموزي طب کار) مرکز بهداشت زنجان زنجان 1384
10 مديريت حوادث ناشي از کار (بازآموزي طب کار) مرکز بهداشت کرج کرج 1385
11 ارزيابي ريسك به روش ETBA (شانزدهمين كنفرانس جهاني جامعة ايمن) دانشگاه علوم پزشکي ايران سالن همايش‌هاي رازي 1386
12 تجزيه و تحليل حوادث ناشي از كار (اولين دوره بازآموزي HSE ويژه مديران و كارشناسان ايميدرو) شركت ملي صنايع مس ايران كرمان-سرچشمه 1386
13 بررسي حادثه منطقه ويژة اقتصادي انرژي پارس عسلويه 1386
14 پژوهش‌هاي كيفي دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان-سالن همايش‌هاي روزبه 1387
15 مدیریت ریسک شهرداري تهران نخستين همايش جامعه ايمن-سالن همايش‌ برج ميلاد- تهران 1387
16 مديريت سلامت محيط در بلاياي طبيعي و حوادث غيرمترقبه ستاد فوريت‌هاي سلانت مچيط مركز بهداشت استان زنجان زنجان 1387
17 ارگونومي براي دندانپزشكان مرکز بهداشت زنجان زنجان 1388
18 ارزیابی پوسچر (دوره بازآموزی كارشناسان بهداشت حرفه‌ای) مركز بهداشت استان زنجان زنجان 1388
19 ارزیابی ریسك شركت مروجان HSE قزوین 1391
20 ارگونومی در کار اداری شرکت ایران ترانسفو زنجان 1391
21 شناسایی خطر مرکز بهداشت ابهر ابهر 1393
22 ارگونومی مرکز بهداشت زنجان زنجان 1393
23 خطای انسانی شرکت مپنا 1393
24 ارگونومی عمومی شرکت گاز پارس جنوبی (عسلویه SPGC) عسلویه 1393
25 مدیریت ریسک شرکت گاز پارس جنوبی (عسلویه SPGC) عسلویه 1393
26 ارگونومی عمومی شرکت گاز پارس جنوبی (عسلویه SPGC) عسلویه 1394
27 روش‌های ارزیابی فرهنگ ایمنی مرکز بهداشت ابهر ابهر 1394
28 ارگونومی عمومی شرکت گاز پارس جنوبی (عسلویه SPGC) عسلویه 1394
29 ارگونومی اداری شرکت خمیر مایه الکل رازی اهواز 1394
30 ارگونومی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زنجان 1397
:: ::