اعضا - شیرازه ارقامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شیرازه ارقامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 پژوهش‌هاي كيفي دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان-سالن همايش‌هاي روزبه 1387
2 مدیریت ریسک شهرداري تهران نخستين همايش جامعه ايمن-سالن همايش‌ برج ميلاد- تهران 1387
3 بررسي حادثه منطقه ويژة اقتصادي انرژي پارس عسلويه 1386
4 تجزيه و تحليل حوادث ناشي از كار (اولين دوره بازآموزي HSE ويژه مديران و كارشناسان ايميدرو) شركت ملي صنايع مس ايران كرمان-سرچشمه 1386
5 ارزيابي ريسك به روش ETBA (شانزدهمين كنفرانس جهاني جامعة ايمن) دانشگاه علوم پزشکي ايران سالن همايش‌هاي رازي 1386
6 مديريت حوادث ناشي از کار (بازآموزي طب کار) مرکز بهداشت کرج کرج 1385
7 حوادث ناشي از کار (بازآموزي طب کار) مرکز بهداشت زنجان زنجان 1384
8 ارگونومي (بازآموزي طب کار) مرکز بهداشت زنجان زنجان 1384
9 ارزیابی نیاز با تکیه بر روش بحث گروهی متمرکز
10 پژوهش هاي كيفي (كارگاه آموزشي روش تحقيق كيفي) سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي مشهد 1383
11 عوارض ناشی از کار (كارگاه آموزشی طرح بقا) مركز بهداشت زنجان زنجان 1376
12 اهميت ايمني در ساختمان‌هاي خوابگاه‌ها (كارگاه آموزشي ايمني ساختمان) وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشگاه زنجان 1381
13 ارزیابی ریسك شركت مروجان HSE قزوین 1391
14 ارزیابی پوسچر (دوره بازآموزی كارشناسان بهداشت حرفه‌ای) مركز بهداشت استان زنجان زنجان 1388
15 ارگونومي براي دندانپزشكان مرکز بهداشت زنجان زنجان 1388
16 مديريت سلامت محيط در بلاياي طبيعي و حوادث غيرمترقبه ستاد فوريت‌هاي سلانت مچيط مركز بهداشت استان زنجان زنجان 1387
17 سم شناسی صنعتی (كارگاه آموزشی طرح ادغام بهداشت حرفه‌ای در سیستم شبکه) مركز بهداشت زنجان زنجان 1376
18 آشنایی با بهداشت حرفه‌ای (كارگاه آموزشی طرح خانه های بهداشت روستایی) مركز بهداشت زنجان زنجان 1375
19 جایگاه بهداشت حرفه‌ای در برنامه های بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی 1374
20 ارگونومی در کار اداری شرکت ایران ترانسفو زنجان 1391
21 شناسایی خطر مرکز بهداشت ابهر ابهر 1393
22 ارگونومی مرکز بهداشت زنجان زنجان 1393
23 خطای انسانی شرکت مپنا 1393
24 ارگونومی عمومی شرکت گاز پارس جنوبی (عسلویه SPGC) عسلویه 1393
25 مدیریت ریسک شرکت گاز پارس جنوبی (عسلویه SPGC) عسلویه 1393
26 ارگونومی عمومی شرکت گاز پارس جنوبی (عسلویه SPGC) عسلویه 1394
27 روش‌های ارزیابی فرهنگ ایمنی مرکز بهداشت ابهر ابهر 1394
28 ارگونومی عمومی شرکت گاز پارس جنوبی (عسلویه SPGC) عسلویه 1394
29 ارگونومی اداری شرکت خمیر مایه الکل رازی اهواز 1394
30 ارگونومی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زنجان 1397
:: ::