اعضا - سودابه مهدی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سودابه مهدی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
سودابه مهدی زاده، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان(از سال 1387)
کارشناسی ارشد پرشتارس سلامت جامعه : دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران، ایران:1384-1387
کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان:1380-1384
:: ::