اعضا - سودابه مهدی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سودابه مهدی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فوریتهای پزشکی در بیماریهای داخلی(گوارش و غدد) زنجان، 1388-1390
2 اصول و کلیات خدمات بهداشتی زنجان،1389
3 بهداشت عمومی زنجان، 1389
4 پرستاری بهداشت جامعه 3 زنجان، 1387تا 1390
5 پرستاری بهداشت جامعه 1,3 ابهر-1387
6 کارآموزی پرستاری بیماریهای مغز و اعصاب 1386 تا 1390
7 کارآموزی پرستاری بیماریهای گوارش 1388 تا 1390
8 کارآموزی اصول و فنون پرستاری 1386 تا 1397
9 کارآموزی پرستاری در اورژانس 1387 تا 1390
10 پرستاری سلامت فرد و خانواده 1399
11 کمک های اولیه 1395 تا 1400
:: ::