اعضا - پروین شیری قیداری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروین شیری قیداری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
بنام خدا اینجانب سال 1366 دیپلم گرفته ودر رشته پرستاری علوم پزشکی زنجان تحصیل کرده وسال 1370شروع به طرح نموده وسال 1371 استخدام شدم سال1377 درمقطع ارشد پرستاری پذیرفتهشده وسال 1379 باگرایش . (داخلی-جراحی )فارغ التحصیل شدم واز سال 1380 تا هم اکنون در دانشکده پرستاری ومامایی مشغول به آموزش هستم ودرسال 1389 عضو هیات علمی هستم.
:: ::