اعضا - سعید جلیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید جلیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
دکتر سعید جلیلی ،متولد شهر زنجان،دوره پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1372،مدیر شبکه بهداشت شهرستان ابهر از سال 1375تا 1384،رزیدنتی بیهوشی در دانشگاه قزوین1384تا 1388.از سال 1388تا 1393 مدیر درمان ومعاون درمان دانشگاه زنجان. از سال 1390 تا کنون عضوهیات علمی تمام وقت دانشگاه.
:: ::