اعضا - سعید جلیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید جلیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 مقایسه اثر ليدوكائين داخل تراشه با ليدوكائين وریدي بر پاسخ هاي راه هوایي هنگام خروج لوله تراشه مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1390 چکیده مقاله متا آناليز
:: ::