اعضا - سعيد جليلي


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعيد جليلي | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 رییس مرکز بهداشت ابهر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1375 1376
2 رییس شبکه ابهر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1376 1384
3 مدیر درمان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388 1391
4 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391 1393
:: ::