اعضا - سعید جلیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید جلیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 مقایسه ی اثر افزودن منیزیوم سولفات با دگزامتازون low dose بر روپی واکائین در بلوک شبکه ی عصبی سوپرا کلاویکولار برای جراحی های الکتیو اندام فوقانی دکتر سعید جلیلی-دکتر کاوندی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان موسوی در حال اجرا -
2 اثر استفاده از بلوک جدار عرضی شکمی(TAP BLOCK) ساب کوستال با گاید سونوگرافی جهت بی دردی پس از عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپارسکوپیک دکتر سعید جلیلی-دکتردیلمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان موسوی در حال اجرا -
:: ::