اعضا - سعید جلیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید جلیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 رژیونال آنستزی ودرد 1396-بیمارستان موسوی
2 کان کارنت وبیهوشی 1396-بیمارستان موسوی
3 روشهای بیهوشی 1396-بیمارستان موسوی
4 اصول بیهوشی برای دانشجویان کارشناسی بیهوشی 1389-1393
5 مراقبتهای بعد عمل برای دانشجویان پزشکی 1392-1396
:: ::