اعضا - سعید جلیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید جلیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 مقایسه اثرانفوزیون کتوفول و پروپوفول بر آژیتاسیون بعد از جراحی تانسیلکتومی در کودکان علی اسماعیلی(رزیدنت بیهوشی) بیمارستان ولیعصر زنجان 1395
2 بررسی تاثیر استفاده از دکسترومتورفان خوراکی بر روی کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی بر روی مخاط بینی در بیماران بستری در بیمارستان ولیعصر شهر زنجان در سال 1393 فاطمه کریمی بیمارستان ولیعصر زنجان 1394
3 بررسی ارتباط چرخه ی قاعدگی با شیوع تهوع واستفراغ بعد از عمل جراحی شکم تحت بیهوشی جنرال معصومه فیضی بیمارستان موسوی زنجان 1393
4 بررسی ارتباط اندکس توده ی بدنی باشیوع تهوع واستفراغ بعد از عمل جراحی شکم تحت بیهوشی جنرال مریم بیات بیمارستان موسوی زنجان 1393
:: ::