اعضا - سعید جلیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید جلیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 اداره بیمار بدحال در اتاق عمل 3 ساعت دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان موسوی 1394
2 آموزش فیبراپتیک 3 ساعت دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان موسوی 1395
3 اصول CPR دانشگاه علوم پزشکی معاونت درمان 1391
:: ::