اعضا - مریم نوبرانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مریم نوبرانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر تجویز و مصرف منطقی دارو معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2 مسول اساتید مشاور دانشکده داروسازی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 1395
3 مدیر گروه قارماکولوژی و سم شناسی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 1395
:: ::