اعضا - مریم نوبرانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مریم نوبرانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فارماکولوژی 1 برای دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2 فارماکولوژی 2 برای دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
3 فارماکولوژی 1 برای دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
4 فارماکولوژی 2 برای دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
5 فارماکولوژی برای دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
6 فارماکولوژی برای دانشجویان نانوتکنولوژی (پی اچ دی) دانشگاه علوم پزشکی زنجان
7 فارماکولوژی برای دانشجویان انگل شناسی (پی اچ دی) دانشگاه علوم پزشکی زنجان
8 فیزیولوژی برای دانشجویان سلولی مولکولی (پی اچ دی) دانشگاه علوم پزشکی زنجان
9 فارماکولوژی برای دانشجویان فیزیولوژی (کارشناسی ارشد) دانشگاه علوم پزشکی زنجان
10 فارماکولوژی برای دانشجویان پرستاری (کارشناسی) دانشگاه علوم پزشکی زنجان
11 فارماکولوژی برای دانشجویان پرستاری (کارشناسی) دانشگاه علوم پزشکی اراک واحد ساوه
12 فارماکولوژی عملی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
13 کارآموزی در عرصه داروخانه شهری دانشگاه علوم پزشکی زنجان
14 کار آموزی داروخانه شهری دانشگاه علوم پزشکی زنجان
15 کارآموزی داروخانه بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
16 روش های تجزیه دستگاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::