اعضا - حمیده غلامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار حمیده غلامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

در سال 1355 در زنجان متولدشدم . در سال 1374 در دانشگاه علوم پزشکی زنجان رشته پزشکی پذیرفته شدم و در سال 1381 فارغ التحصیل شدم . دوره طرح نیروی انسانی خود را در واحد پژوهش دانشگاه علوم پزشکی زنجان گذراندم ودرسال 1384 در ازمون دستیاری زنان و زایمان در دانشگاه قزوین پذیرفته شده درسال 1388 فارغ التحصیل شده و از ان پس به عنوان هیات علمی دانشگاه زنجان مشغول ارائه خدمت میباشم

:: ::