اعضا - حمیده غلامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار حمیده غلامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کارشناس پژوهش معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1381 1384
2 هیات علمی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388 کن
3 معاون گروه گروه زنان 1388 1389
4 مدیر گروه گروه زنان 1393 کن
:: ::