اعضا - حمیده غلامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار حمیده غلامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی تاثیر دگزامتازون در لرز حین سزارین بعد از بیحسی اسپاینال دکتر شهرزاد تهرانی بیمارستان موسوی 1395
2 مقایسه اثر اوندانسترون تزریقی با متوکلوپرامید در هیپرامزیسگراویدانوم دکتر فاطمه مرادیها بیمارستان موسوی
3 بررسی تاثیر هیوسین در سیر زایمان ارزو پور گلزار بیمارستان موسوی
4 بررسی تاثیر پاراستامول وریدر در درد زایمان طبیعی سحر فرهمند بیمارستان موسوی
:: ::