اعضا - حمیده غلامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار حمیده غلامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه اورژانسهای مامایی دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1392
2 کارگاه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1394
3 کارگاه اموزه های قانونی دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1394
4 کارگاه حاملگی های پر خطر دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1393
5 کارگاه فوریتهای مامایی دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1392
6 کارگاه احیا نوزاد دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1388
7 كارگاه تغذيه با شير مادر دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1388
8 كارگاه تغذيه با شير مادر دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1389
9 کارگاه روشهاي پيشگيري از بارداري دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1389
:: ::