اعضا - فاطمه شجاعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم فاطمه شجاعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری ابهر ابهر ایران 1379 33/17
2 کارشناسی ارشد پرستاری دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران ایران 1385 99/17
:: ::