اعضا - فاطمه شجاعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم فاطمه شجاعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انگلیسی مطلوب متوسط
:: ::